Komunia Święta.

Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego

Pierwsza Komunia Święta

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Metrykę chrztu dziecka

Ograniczenia związane z Pandemią spowodowały, że poprosiliśmy, aby Rodzice sami przygotowywali swoje dzieci do pierwszej Komunii Świętej. 

Potrzebna jest także Wspólna modlitwa za Dzieci oraz sugestie od księdza do pracy Rodziców z Dziećmi. Dlatego raz w miesiącu odbędą się spotkania poszczególnych klas:

Pierwsza Komunia Święta będzie w następujących terminach:

15 maja – klasa A (godzina 10.00) i klasa B (godzina 12.00); 
22 maja – klasa C (godzina 10.00) i klasa D (godzina 12.00); 
29 maja – klasa E (godzina 10.00) i klasa F (godzina 12.00); 

Próby w kościele

8 maja – klasa A (godzina 14.00) i klasa B (godzina 16.00); 
15 maja – klasa C (godzina 14.00) i klasa D (godzina 16.00); 
22 maja – klasa E (godzina 14.00) i klasa F (godzina 16.00); 

Spowiedź w kościele

14 maja – klasa A i B (godzina 16.00); 
21 maja – klasa C i D (godzina 16.00); 
28 maja – klasa E i F (godzina 16.00); 

Godziny sprawowania Sakramentu Eucharystii podane są w zakładce Eucharystia i nabożeństwa.

Intencje mszalne przyjmuje się w kancelarii parafialnej.

Warto wiedzieć:

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.

Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.

Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało – Kościół.

Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.

Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.

Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.